Tento e-shop používa cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Cookies nastavenie

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Ochrana osobných údajov - GDPR

Verzia dokumentu: 1. 1. 2020_001

Tento dokument opisuje, akým spôsobom používame a spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám poskytol/a. Nájdete tu tiež informácie o tom, ako nás kontaktovať, ak máte otázky k osobným údajom. Na akékoľvek otázky vám radi odpovieme.

INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť Roltechnik s.r.o. uskutočňuje spracovávanie Vašich osobných údajov, čo je nevyhnutné na splnenie zmluvy s Vami v súvislosti s predajom tovaru (alebo na uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením tejto zmluvy), ďalej  uskutočňuje spracovávanie Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie verejnoprávnych povinností  tejto spoločnosti. 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
  1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Roltechnik s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice 972 01, identifikačné číslo: 36328766, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, (ďalej len „správca“). 
  2. Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: doručovacia adresa Roltechnik s.r.o., Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice 972 01, adresa elektronickej pošty obchod@roltechnik.sk, telefón +421 465 439475.
  3. Správca nemenoval poverenú osobu na ochranu osobných údajov.
 2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Právnym základom spracovávania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovávanie je nevyhnutné na:
  1. splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na uskutočnenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“);
  2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, hlavne zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov. 
 3. ÚČEL SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Účelom spracovávania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za chyby, či uskutočňovanie opatrení správcom pred uzatvorením takejte zmluvy a ďalej plnenia súvisiace s verejnoprávnymi povinnosťami správcu.            
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia. 
 4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Vaše osobné údaje budú spracovávané do doby trvania účinkov práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej do doby nutnej na účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však na dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy a osoby zabezpečujúce pre správcu technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky software a ukladaní dát. Ďalším príjemcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Roth Czech s.r.o., Třebařov 160, 569 33, Česká republika, identifikčné číslo 05193885.    
  2. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy, či iné príslušné úrady, v prípadoch, keď tak správcovi ukladajú povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 
  3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny   mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.           
 6. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV
  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedziť ich spracovanie, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov. 
  2. Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovávaním Vašich osobných údajov bolo porušené, či je porušované nariadenie, máte právo podať sťažnosť kontrolnému úradu.
  3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je potrebné pre uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť, či ju zo strany správcu splniť.